Skip to main content

Villa Magnergård Fårö

Byggnaden är belägen i ett område på Fårö med äldre gårdsbebyggelse och ny bebyggelse.

Innan påbörjat skissarbete gjordes inmätning av vegetationen och kalkstensblock mm på tomten. Den naturliga vegetationen består av vildaplar, enbuskar, slånbär mm. Genom att behålla så mycket som möjligt av den naturliga vegetationen och ”kila in” byggnaden i det existerande kan man få byggnaden att verka ha funnits på platsen länge och också tillhöra det större landskapet, inte bara tomten.

Byggnaden har en naturligt grå fasad av granpanel och falor (trä) på taket enligt en metod som gör att virket blir naturligt grått inom ett par veckor. Detta sammantaget med att byggnaden kilas in i den befintliga vegetationen förstärker att byggnaden är integrerad i landskapet, i tid och rum.

Byggnadens form är hämtad från den äldre gårdsbebyggelsens lador med brant taklutning, vindpinat trä såväl på fasader som på taken. Även vissa fiskebodar har liknande utformning. Gårdsbyggelsen och även fiskelägen består av flera volymer som ofta är placerade för att skapa läplatser.

Villa Magnergård har en tydlig sluten sida mot de omkringliggande gatorna med den ”vilda” naturen helt fram till fasaderna. Innergård är mer privat, har lä- och insynsskydd och är mer organiserad men med naturliga växter. Innergården är skapad av Tina Råman.

Byggnaden består av tre volymer som länkas samman. Tillsammans bildar volymerna en U-form. De olika delarna kan värmas separat, anta olika temperaturer när man nyttjar hela bostaden eller kan man välja att stänga ner en del när man inte är många i huset.

Fotograf: Emma Jönsson Dysell

www.emmajonssondysell.com